Handelsvilkår og privatlivspolitik

Handelsbetingelser og privatlivspolitik vedr. køb hos LessAB Aps.

1. Anvendelse og aftaleindgåelse

Nedenstående generelle handelsbetingelser finder anvendelse for alle tilbud, aftaler, ordrer/ordrebekræftelser, salg og leverancer fra LessAB Aps (herefter benævnt LessAB) i det omfang, betingelserne ikke er fraveget ved anden skriftlig aftale med LessAB.

Aftale indgås ved LessAB’s opfyldelse af ordrer afgivet af køber, ved indgåelse af skriftlig aftale eller ved LessAB’s fremsendelse af bekræftelse på ordrer afgivet af køber.

2. Priser

Alle priser er i danske kroner ekskl. moms, afgifter og skatter, medmindre andet er angivet.

Priserne er angivet pr. pakke eller enhed med mindre andet er skriftligt aftalt med LessAB.

3. Levering

Leveringstid

LessAB tilstræber at levering foretages inden for oplyste leveringstider. Oplyste samt generelt anførte leveringstider, f.eks. på hjemmeside, er dog alene vejledende.

4. Forsinket levering

Er der indgået aftale om levering på et bestemt tidspunkt, medfører forsinkelse med en leverance ikke ret for køberen til at annullere (og ej heller ophæve) den pågældende leverance, før køber ved skriftlig meddelelse til 

LessAB har fastsat en rimelig frist for levering og angivet, at køber agter at annullere den pågældende leverance, såfremt levering ikke sker inden for denne fastsatte frist. Såfremt levering ikke er sket inden for den af køber fastsatte frist, er køber herefter berettiget til, ved skriftlig meddelelse til LessAB, at annullere den pågældende leverance.

Køber kan ikke gøre andre krav, herunder krav om erstatning, gældende i tilfælde af forsinkelse.

Forsinkelse med én leverance giver ikke køber adgang til at annullere hverken tidligere eller senere leverancer.

Hvis forsinkelse ved levering skyldes købers forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

5. Levering af fast kvantum i en periode

Medmindre andet fremgår af parternes aftale, udgør den aftalte mængde et fast kvantum til successiv levering jævnt fordelt over den aftalte periode i henhold til de fastsatte vilkår og den aftalte pris.

Den aftalte mængde udgør det maksimale kvantum til levering, og et eventuelt større forbrug købes til gældende dagspris.

Aftages ikke successivt (jævnt fordelt over den aftalte periode) en mængde, som forholdsmæssigt svarer til den aftalte mængde, er LessAB berettiget til at reducere restmængden forholdsmæssigt på grundlag af den allerede aftagne mængde.

Er der ved aftaleperiodens udløb aftaget mindre end den aftalte mængde, eller er køber ophørt med at aftage inden aftaleperiodens udløb, er LessAB efter eget valg berettiget til:

1) at betragte restmængden som annulleret;

2) at lade restmængden forudfakturere til den aftalte pris; eller

3) at foretage differenceafregning for restmængden, således at køber for restmængden faktureres forskellen mellem den aftalte pris og gældende dagspris ved aftaleperiodens udløb/ophør af aftagelse.

Aftaleperioden og restkvantum i henhold til aftalen fremgår af den månedlige statusopgørelse.

Efterfølgende ændringer i købers produktionsforhold fritager ikke køber fra at aftage det aftalte kvantum.

6. Modtagekontrol, reklamation og mangler

Modtagekontrol og reklamation

Køber skal straks efter leverancen, og altid inden anvendelse, kontrollere følgesedlens indhold, at den bestilte mængde/vare er leveret og at leverancen i øvrigt, herunder kvalitetsmæssigt, er i overensstemmelse med det aftalte.

Såfremt dette ikke er tilfældet, er køber forpligtet til straks at give skriftlig meddelelse til LessAB.

Gør køber ikke indsigelse senest 8 dage efter levering, kan der ikke senere reklameres over mangler ved leverancen.

Det er købers ansvar fra leveringstidspunkt at oplagre varer på en måde, så der ikke sker en kvalitetsforringelse af varerne. Det kan fx være forhindring af varmedannelse og beskyttelse mod fugt mv.

Mangelbeføjelser

LessAB kan efter eget valg afhjælpe eventuelle mangler ved efterlevering/omlevering inden for rimelig tid eller ved at meddele køber et forholdsmæssigt afslag i købesummen. Køber har ikke ret til yderligere mangelbeføjelser, såfremt LessAB afhjælper manglerne ved efterlevering/omlevering eller meddeler køber et forholdsmæssigt afslag.

Såfremt LessAB ikke foretager afhjælpning eller efterlevering/omlevering inden rimelig tid, kan køber annullere for så vidt angår den del af leverancen, der er mangelfuld. Mangler ved én leverance berettiger således ikke til annullation/ophævelse af hele aftalen. Køber kan ikke gøre brug af andre mangelbeføjelser.

13. Betaling/renteberegning

LessAB betalingsbetingelser er 100% betaling før levering medmindre andet er skriftligt aftalt.

Ved udbetaling af tilgodehavender vil dette normalt ske elektronisk til kundens bank- eller girokonto.

14. Modregning

LessAB samt ethvert selskab, der er koncernforbundet eller associeret med LessAB, er berettiget til at foretage modregning af krav i eventuelle tilgodehavender hos LessAB og/eller førnævnte selskaber. Eventuel modregning vil blive foretaget uden forudgående underretning. For yderligere oplysninger om modregning kontakt venligst LessAB.

15. Erstatningsansvar

Nedenstående om erstatningsansvar for LessAB gælder med forbehold for, hvad der i øvrigt følger i henhold til disse handelsbetingelser.

LessAB er alene erstatningsansvarlig for skade eller tab som følge af mangler ved leverede produkter og produktskade forårsaget af en defekt ved leverede produkter, såfremt skaden eller tabet skyldes ansvarspådragende fejl eller forsømmelser fra LessAB side. Forvolder en af LessAB leveret vare personskade som følge af en defekt ved varen, hæfter LessAB alene i det omfang, dette følger af ufravigelige retsregler.

Det er en betingelse for LessAB’s erstatningsansvar, at køber nøje har fulgt LessAB og/eller producentens anvisninger.

LessAB er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab af enhver art, der udspringer af rådgivning ydet af LessAB samt markedsorienteringer eller vurderinger offentliggjort af LessAB, f.eks. på LessAB’s hjemmeside.

LessAB’s erstatningsansvar kan i forhold til hvert enkelt tilfælde (skade/leverance) ikke overstige DKK 10.000 såvel i relation til produktansvar som et eventuelt mangelsansvar – og kan i relation til en enkelt køber på årsbasis ikke overstige DKK 20.000.

I det omfang, LessAB måtte blive pålagt erstatningsansvar overfor tredjemand, herunder produktansvar som følge af varer leveret til køber, er køber forpligtet til at holde LessAB skadesløs for sådan skade eller tab, som LessAB i henhold til disse handelsbetingelser ikke er erstatningsansvarlig for.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod LessAB eller køber om erstatningsansvar i henhold til denne bestemmelse, skal vedkommende part straks underrette den anden part skriftligt herom.

Køber er endvidere forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst imod LessAB på grundlag af en produktansvarsskade.

Uanset at LessAB måtte gøres ansvarlig overfor køber eller tredjemand i medfør af reglerne om produktansvar eller som følge af forsinket eller mangelfuld levering, er LessAB ikke under nogen form ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, tab af goodwill, tabt fortjeneste og tab, som er opstået ved købers manglende kontraktmæssige opfyldelse af sine forpligtelser overfor tredjemand.

LessAB er heller ikke ansvarlig for udgifter og tab forbundet med (hverken købers eller senere omsætningsleds) hjemtagelse/tilbagetrækning af et af køber solgt produkt, herunder hvor købers produkt er fremstillet ved brug af leverancer fra LessAB.

Ovennævnte ansvarsbegrænsninger finder ikke anvendelse, såfremt disse er i strid med ufravigelig lovgivning, eller såfremt LessAB har forårsaget skaden eller tabet forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

16. Øvrige betingelser

Force majeure

I tilfælde af force majeure eller andre årsager, hvorpå LessAB ikke har indflydelse, herunder regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, offentlige forskrifter, beslaglæggelse, (lokale) strejker, blokader og/eller lockout, slowdown, eksport- eller importforbud, naturkatastrofer eller (lokale) dårlige vejrforhold, udbrud af smitsomme dyresygdomme/-epidemier, vareknaphed, brand, (lokale) maskinnedbrud, (lokal) mangel på transportmidler, arbejdskraft, råvarer eller energi, krig, optøjer, terrorisme, uroligheder samt forsinkelser fra LessAB leverandørers side, forbeholder LessAB sig ret til at stille opfyldelsen af ordren i bero så længe de pågældende omstændigheder helt eller delvist begrænser LessAB’s muligheder for levering set i forhold til tidspunktet for ordrens indgåelse, eller at annullere ordren helt eller delvist, uden at dette kan give anledning til erstatningskrav eller anden form for kompensation til køberen.

Forbud mod overdragelse af rettigheder og forpligtelser

Køber er uberettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtigelser i henhold til den afgivne ordre og de dermed aftalte vilkår til tredjemand.

Tvister

Medmindre andet specifikt følger af disse handelsbetingelser, skal alle tvister afgøres efter dansk ret, uanset at internationale privatretlige regler og lovvalgsregler måtte føre til anvendelsen af et andet lands ret.

Enhver tvist, som måtte opstå mellem LessAB og køber relateret til tilbud, aftaler, ordrer/ordrebekræftelser, salg og leverancer i forbindelse med køb hos LessAB, herunder, men ikke begrænset til, tvister vedrørende eksistens, gyldighed, fortolkning og opfyldelse, udfyldelse, efterlevelse, erstatning mv. skal afgøres ved Københavns Byret, idet parterne dog skal begære sagen henvist til Sø- og Handelsretten i København, hvis omstændighederne tilsiger, at sagen kan behandles for Sø- og Handelsretten.

Betingelserne kan også findes på LessAB’s hjemmeside.

August 2021


Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for kunder, leverandører m.fl.

Denne privatlivspolitik omfatter selskabet LessAB Aps, CVR 40, Grævlingevej 3, 6300 Gråsten

Herefter benævnt ”LessAB”.

I forbindelse med køb, salg og markedsføring af vores produkter og services indsamler og behandler LessAB som dataansvarlig forskellige personoplysninger om kunder og leverandører, kontaktpersoner hos kunder og leverandører, samt brugere af vores hjemmeside og sociale medier.

I denne privatlivspolitik beskrives hovedforholdene vedrørende vores behandling, herunder brug og videregivelse, af personoplysninger i den forbindelse.

Kategorier af oplysninger og formål

Vi indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig som kunde, leverandør og bruger af vores hjemmeside:

  • Private- og arbejdskontaktoplysninger (herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), kundenummer, CVR-nummer, bankoplysninger, IP-adresse og fra Google Analytics historik vedr. hjemmeside besøg.

De formål som vi indsamler og behandler oplysningerne til, er med henblik på:

  • Håndtering af kundeforhold, herunder kundeoprettelse samt administration af løbende kundeforhold, håndtering af ordrer, levering af varer og/eller produkter, opfyldelse af evt. kontrakter inkl. fakturering og evt. inkasso, markedsføring og analyse af vores produkter.

Gråsten d. 04.08.2021